O Konferencji

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

i Muzeum Okręgowe w Toruniu,

przy współudziale

Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu,

Muzeum w Brodnicy

 

XXI SESJA POMORZOZNAWCZA ZA LATA 2016–2017

22–24 listopada 2017 roku

 

 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum Okręgowe w Toruniu, przy współudziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu i Muzeum w Brodnicy organizują w dniach 22–24 listopada 2017 roku XXI Sesję Pomorzoznawczą za lata 2016–2017. Dedykowana jest ona Panu Profesorowi Władysławowi Łosińskiemu, wybitnemu badaczowi wczesnośredniowiecznego Pomorza.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.

Ośrodek toruński tylko raz organizował Sesję Pomorzoznawczą; odbyła się ona w 1980 roku w Dworze Artusa. Chcielibyśmy jednak przypomnieć, że tradycja ogólnopolskich spotkań pomorzoznawczych sięga w grodzie Kopernika lat 30. minionego wieku, kiedy to z inicjatywy Instytutu Bałtyckiego (w latach 1925–1936 mającego swoją główną siedzibę w Toruniu) i pod jego kierownictwem, zorganizowano „Naukowe Zjazdy Pomorzoznawcze”. Pomiędzy 1930 a 1939 rokiem odbyło się pięć takich sympozjów (w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Krakowie i Lwowie). Formuła tamtych spotkań była bardzo szeroka, obejmowała bowiem zagadnienia historyczne, etnograficzne, gospodarcze oraz polityczno-narodowościowe. Chcielibyśmy – jako środowisko toruńskich archeologów – poprzez organizację naszej Sesji, oddać hołd tamtym osobom za ich trud i zaangażowanie w propagowaniu problematyki pomorskiej w niełatwych przecież, także dla archeologii, latach 30. minionego wieku i przywrócić należne miejsce ośrodkowi toruńskiemu w organizacji tych cyklicznych spotkań naukowych.

Podczas obecnie przygotowywanej Sesji, przykładem poprzednich, zostaną przedstawione referaty, dotyczące węzłowych problemów pradziejów i średniowiecza Pomorza, przygotowane przez wybitnych badaczy z różnych ośrodków naukowych. Uczestnicy wygłoszą również referaty i komunikaty z prac wykopaliskowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych) prowadzonych w obrębie aglomeracji miejskich i terenów wiejskich, jak również na trasach planowanych dróg szybkiego ruchu i obwodnic miast. Do uczestnictwa w Sesji zapraszamy archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na terenie Pomorza, jak również wszystkich zainteresowanych archeologią tego regionu.

Przewiduje się, że czas przedstawienia referatu nie może przekroczyć 30 min., natomiast komunikatu 15 min. W przypadku zgłoszenia dużej liczby wystąpień, ich czas może ulec skróceniu. Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach kulturowo-chronologicznych: pierwszy od epoki kamienia do okresu wędrówek ludów, drugi od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Przewiduje się również możliwość prezentacji posterów. Materiały przygotowane w tej formie będą przekazywane do druku na prawach komunikatu.

Konferencja rozpocznie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, zaś referaty w blokach tematycznych będą prezentowane w siedzibie Instytutu Archeologii UMK, przy ul. Szosa Bydgoska 44/48. Szczegółowy program obrad zostanie wysłany wyłącznie tym osobom, które do 15 października 2017 roku, nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (w załączniku).

W sesji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które znajdą się na liście uczestników. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia zapisów przed ustalonym terminem.

Wszystkie materiały z sesji zostaną wydrukowane. Organizatorzy proszą o dostarczenie tekstu oraz ilustracji do 31 maja 2018 roku. Nie przysłanie artykułu oraz brak kontaktu referenta w wyżej podanym terminie z redakcją będzie traktowany jako rezygnacja z publikacji.

Koszt uczestnictwa w sesji wynosi 90 zł, dla seniorów, doktorantów i studentów archeologii – 50 zł. Wpłaty prosimy przekazywać na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: sesja pomorzoznawcza, imię i nazwisko oraz nazwa i adres zakładu pracy lub zamieszkania, w terminie do 15 października 2017 roku. W wyjątkowych sytuacjach przewidziano możliwość uiszczenia opłaty w gotówce w pierwszym dniu konferencji. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o podanie numeru NIP zakładu pracy. Brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Pierwszego i drugiego dnia konferencji, w godzinach wieczornych, przewidywane są spotkania towarzyskie. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom Sesji kosztów dojazdu, pobytu i noclegów, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych. Lista hoteli wraz z ich lokalizacją znajduje się na stronie internetowej XXI Sesji Pomorzoznawczej (http://www.sesja-pomorzoznawcza.umk.pl).

 

Dyrektor Instytut Archeologii

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Konferencja w Toruniu